รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นายพัฒนพงศ์ พวงทอง   
102ชุมชนศรีจอมทองนายกิตติพันธ์ ปันแก้ว 053341263 
103ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)นายปณตพงศ์ กุลชนเสถียร 053361009 
104นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์นายชูโชค แนบสนิทธรรม 053460006 
106บ้านขุนกลางนายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ 053268580 
107บ้านขุนแตะนายสุรชัย ใจวารี 053460005 
108บ้านขุนแปะนางรัชนี ต๊ะคำ   
110บ้านขุนยะ  053460147 
112บ้านท่าข้ามนายสนอง จันทร์มา   
114บ้านท่าหลุกนายม่อนถิ่น นพคุณ 053341815 
119บ้านน้ำตกแม่กลางนายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์   
121บ้านบนนานายวิทยา อนุเกรียงไกร   
122บ้านปากทางท่าลี่นายกำพล คำแปง 053369627 
123บ้านแปะนายสมเจตน์ พรหมซาว 053460151 
125บ้านเมืองกลางนางสาวมัสลิน บัวศรี   
126บ้านเมืองอาง  053228313 
128บ้านแม่สอยนายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์ 053267616 
130บ้านโรงวัวนายธนกฤต ทาบุรี 053267615 
132บ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายนายกิตติพันธุ์ ปวงคำ 053267524 
134บ้านสบเตี๊ยะนายปรีชา วิระราช 053341008 
135บ้านสบแปะนายพนม สุรินทร์   
136บ้านหนองคันนายประสิทธิ์ สิงห์หล้า 053460142 
138บ้านห้วยทรายนางเสาวนีย์ คำอุด 053461348 
139บ้านห้วยน้ำดิบนางอทัยรัตน์ สมสุข   
140บ้านห้วยม่วงนายกิตติศักดิ์ สมคิด 053361276 
141บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายนายจักรพันธ์ เตปิน 053460141 
142บ้านห้วยส้มป่อยนายชัชพล แก้ววงค์วาน 053460299 
143บ้านห้วยสะแพดนางสาวอุสรา จินะสุข 053460140 
144บ้านหาดนาคนางณัฐธิดา จันทะกูฏ 053460138 
146บ้านใหม่สารภีนางอัญชลี สุรินทร์ 053267617 
147ป่ากล้วยพัฒนานายสงบ เจริญสุข 053460300 
148วัดพระบาท    
149บ้านแม่ปอนนางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์   
201ชุมชนบ้านช่างเคิ่งนายนพรัตน์ บุญเกิด 053485105 
202ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มนายอภิวัฒน์ คนใจบุญ 053828283 
204บ้านกองแขกว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ 053268609 
206บ้านขุนแม่นาย  053229982 
207บ้านขุนแม่หยอดนายจักร พิชัย 053460041 
208บ้านต่อเรือ  053828312 
210บ้านทัพนายพงศ์อมร ทาวี 053485204 
211บ้านทุ่งแก  053228150 
213บ้านทุ่งยาวนายพานุวัฒน์ มณียารัตน์ 053460178 
214บ้านนากลาง  053460045 
217บ้านนาฮ่องนายสงัด ร่มโพธิ์ 053460044 
218บ้านเนินวิทยานายอาคม ศรีสวัสดิ์ 053485106 
219บ้านบนนา  053460180 
220บ้านปางเกี๊ยะว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ 053460042 
221บ้านปางหินฝนนายกมล แสงบุญ 053460173 
223บ้านปางอุ๋งนายวัฒนา โรจน์เจริญชัย 053460043 
226บ้านแปะสามัคคีนายเกียรติศักดิ์ กุลสวัสดิ์มงคล   
227บ้านผานังนายพิทักษ์ สวนใจ 053460176 
228บ้านผาละปินายธีรศักดิ์ ปอโชโร 053229982 
229บ้านพุย  053460172 
230บ้านเฮาะวิทยา    
231บ้านแม่ซา    
232บ้านแม่ตูมนายอาทิตย์ วะไลใจ   
233บ้านแม่นาจรนายสมจิต ใจหาญ 053460160 
234บ้านแม่ปานนายลำพูน สุขใจ 053268668 
235บ้านแม่มะลอนายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย์ 053229916 
236บ้านแม่มุ  053261881 
237บ้านแม่วากนางสุพิชชา ปันศิริ 053460158 
238บ้านแม่ศึกนายสมชาย รังษี 053460152 
239บ้านแม่หงานหลวงนายพิทักษ์ เพ็ญธรรม 053460312 
240บ้านแม่หอย    
241บ้านแม่เอาะ  053460302 
242บ้านแม่แฮใต้นายเสน่ห์ เตจ๊ะนา   
243บ้านแม่แฮเหนือนายยุทธนา คำวัง 053482058 
245บ้านโม่งหลวงนางสาวขณิษฐ์ ทศพงศ 053460033 
248บ้านสบแม่รวม  053460308 
249บ้านสบวากนายไกรรัตน์ ปันศิริ 053460157 
251บ้านสองธารนายวิทยา วิเกะ   
252บ้านสามสบนายอิศราวิทย์ จริยา 053460177 
253บ้านห้วยผา    
255บ้านอมขูดนายนพรัตน์ อาจใจ   
256บ้านอมเม็งนายประสิทธิ์ แก้วชมภู 053268585 
257องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ (ออป.๑๓)นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล 053460034 
258อินทนนท์วิทยานายสมคิด แก้วคำ 053460037 
259ชุมชนตำบลท่าผานายบุญส่ง ปิงกุล   
301บ้านขุนแม่รวม  053460310 
302บ้านจันทร์  053460039 
304บ้านแจ่มหลวง  053460035 
305บ้านแม่แดดน้อย    
307บ้านแม่ตะละเหนือ  053865767 
309บ้านห้วยยา  053460036 
310บ้านห้วยปูนายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล 0899547103 
311แม่ตะละนายไพรัช ดวงจันทร์   
312สามัคคีสันม่วงนายวิศิษฏ์ชัย อภิวงศ์เจริญ 053460038