ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์บ้านปางอุ๋งโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2นายสุพจน์ พรทิพกิตติวงศ์บ้านขุนแม่รวมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
3นางสาวประภัสสร ไชยวงค์บ้านแม่ศึกโรงเรียนวารีวิทยาคม สพม. 36
4นางสาวสุวัลยรัตน์ พัดทะเลบ้านปางอุ๋งโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปางเขต 1
5นางกมลพรรณ กันทะบ้านแม่แฮใต้โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6นางกัญจน์ณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์บ้านแม่แดดน้อยโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป.ลำพูน เขต 2
7นางสาวปนัดดา สิทธิธัญบ้านแม่เอาะโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.34
8นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมาบ้านปางเกี๊ยะโรงเรียนจักราชวิทยา สพป.เชียงใหม่เขต 6
9นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์บ้านขุนแม่หยอดรร.นาทรายวิทยาคม อบจ.ลำพูน อบจ.ลำพูน
10นางสาวสุพรรณี สันติสุนทรารักษ์พ้นจากตำแหน่ง