ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางดารุณี เจียงสงวนบ้านแม่นาจรโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง
2นางสมศรี พันชมไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)รร.เทศบาลจอมทอง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง