ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกรุณา พุฒิมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
4นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์บ้านแม่แฮเหนือสพป.ลำพูน เขต 2 สพป.ลำพูน เขต 2
5นายวัฒนา ปัญญาตากรณ์บ้านจันทร์สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3