ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอภิษฎา วรรณตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
2นางรัชนีวรรณ สุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3นายทวีศักดิ์ อินทร์กัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4นายปรีดา พรหมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7นางจิรารัตน์ กันธวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8นางนงคราญ สมศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9นางสาวิตรี แอ่นปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10นางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13นายกฤษณ์ วงศ์มนัสตระกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14นายไกรสร สุทินโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
15นายแสวง ด้วงทรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
16นายประสิทธิ์ นาคมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
17นายสุรเดช โนชัยบ้านห้วยส้มป่อยเกษียณอายุ 
18นายเฉลิมพล ตุมะแก้วบ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
19นางภาทิวรรณ อุดมศรีบ้านสบแปะเกษียณอายุ 
20นายสุพจน์ ดุเจโต๊ะบ้านขุนกลางเกษียณอายุ 
21นางจินดา นุชมานิยมไพรผาหมอนอินทนนท์เกษียณอายุ 
22นางนิภา ทิพย์เจริญชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
23นางกฤษณา บุญกันทะบ้านห้วยน้ำดิบเกษียณอายุ 
24นางชญาดา หล้านันตาบ้านห้วยน้ำดิบเกษียณอายุ 
25นางมาลี คำก๋องบ้านขุนแตะเกษียณอายุ 
26นางสุรางค์ สุตาแก้วบ้านแปะเกษียณอายุ 
27นางพนิตตา อินทิสอนบ้านแปะเกษียณอายุ 
28นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์บ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
29นายอนันต์ ช่างขายบ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
30นางนราภรณ์ สุรินทร์บ้านข่วงเปาใต้เกษียณอายุ 
31นายจำลอง ธนัญชัยบ้านข่วงเปาใต้เกษียณอายุ 
32นางสาวลิลา ทองเชื้อบ้านขุนแปะเกษียณอายุ 
33นายจวง น้อยเรือนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายเกษียณอายุ 
34นายทองอินทร์ เขียวกันยะบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
35นายชาญชัย ยอดดำเนินบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
36นางอารี แก้วก๋องมาบ้านท่าหลุกเกษียณอายุ 
37นางสาวสิริพร วัฒนะชุมชนตำบลท่าผาเกษียณอายุ 
38นายนิรันดร์ นันทขว้างบ้านนากลางเกษียณอายุ 
39นางอัมพร ปิ่นระฤกบ้านปากทางท่าลี่เกษียณอายุ 
40นางอัมพร นะติกาบ้านต่อเรือเกษียณอายุ 
41นายสมเดช ขัติยะบ้านกองแขกเกษียณอายุ 
42นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรบ้านแม่ตะละเหนือเกษียณอายุ 
43นายสาคร จำรัสบ้านแม่ตะละเหนือเกษียณอายุ 
44นายบำรุง ติเยาว์บ้านแจ่มหลวงเกษียณอายุ 
45นายอนุชิต จิตยุติธรรมบ้านแม่ปอนเกษียณอายุ 
46นายชวลิต สุริยะชุมชนข่วงเปาเหนือเกษียณอายุ 
47นางสาวนารีรัตน์ มโนวงศ์บ้านแม่สอยเกษียณอายุ 
48นายบุญศรี วงศ์ษาบ้านโรงวัวเกษียณอายุ 
49นายบุญเรือง ศรีคำมูลบ้านห้วยสะแพดเกษียณอายุ 
50นางฐิติอร ปินทะยาบ้านหาดนาคเกษียณอายุ 
51นายโยฮัน ศิลป์มิตรภาพบ้านแม่หงานหลวงเกษียณอายุ 
52นายประวัติ จันโลหิตบ้านสบวากเกษียณอายุ 
53นายบุญยืน จันตาบุญบ้านปากทางท่าลี่เกษียณอายุ 
54นายประสงค์ พูลผลบ้านต่อเรือเกษียณอายุ 
55นางเสาวนีย์ เรือนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพม.34 สพม.34