ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกานต์พนิต ปิยศักดิ์โชติกุลบ้านแม่แฮใต้ลาออกจากราชการ 
2นางสาวมนสิชา ตันอุ่นเดชบ้านแม่นาจรลาออกจากราชการ