ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัตนภา สร้อยเกษมบ้านนาฮ่องสพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2นางณัฐนันท์ แสนเรือนบ้านสบเตี๊ยะสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นางวรวรรณ โอบอ้อมบ้านแม่ศึกสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
4นางกาญจนา ก๋องแก้วบ้านจันทร์สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
5นางอารีรัตน์ เชื่อมชิตบ้านปากทางท่าลี่สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
6นางลักษณา ปัญญาเหล็กบ้านห้วยสะแพดสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลบ้านแม่แฮเหนือสพป.เชียงใหม่ เขต 6 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
8นางพรชนัน ขยันการบ้านกองแขกสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสาวเพทาย พิทยรังสรรค์บ้านขุนแม่หยอดสพป.ลำพูน เขต 2 สพป.ลำพูน เขต 2
10นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์บ้านแม่แฮเหนือสพม.เขต 34 สพม.เขต. 34
11นายศิวพล คำแพงบ้านแม่แดดน้อยสพป.เลย เขต 2 สพป.เลย เขต 2
12นายศุภกร พึ่งโตบ้านขุนแม่หยอดสพม. เขต 35 สพม. เขต 35
13นางสุภัค อุ่นตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ลาออกจากราชการ 
14นางนันทคร คำพรบ้านทัพสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4